Wspólne logo aptek EU
 Pościel dla dzieci

Regulamin

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej www.apteka-radix.pl oznaczonej dalej jako „Apteka Internetowa”, w tym zasady korzystania z Apteki Internetowej, procedurę składania zamówień, ich przyjęcia i realizacji, zasady dostawy towaru oraz rozpatrywania zwrotów i reklamacji, wypowiedzenia umowy.
 2. Regulamin określa ponadto zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w postaci bezpłatnego prowadzenia Konta Klienta oraz zasady udostępniania informacji handlowej.
 3. W ramach działania Apteki Internetowej Sprzedawca oferuje sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych wydawanych bez recepty, suplementów diety, wyrobów medycznych i innych produktów. Sprzedawca nie prowadzi obrotu hurtowego wskazanymi towarami. Sprzedawca nie prowadzi wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych na receptę.
 4. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedawcę zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadają oryginalne oznaczenie producenta lub importera, oznaczenia wymagane odpowiednimi przepisami oraz zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce.
 5. Opisy produktów znajdujących się w Aptece Internetowej oraz inne treści zawarte na jej stronach internetowych służą jedynie celom informacyjnym i nie mogą być traktowane jako specjalistyczne porady medyczne, w szczególności nie mogą one zastępować badań diagnostycznych lub konsultacji lekarskich. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z przeznaczeniem użycie zakupionego towaru lub użycie niezgodne z zamieszczoną na opakowaniu informacją o celu i sposobie użycia towaru, jak również za błędną interpretację treści ulotek dołączonych do opakowań.
 6. Przed dokonaniem zamówienia Klient jest uprawniony do uzyskania telefonicznej porady od Sprzedawcy dotyczącej właściwości oferowanych towarów, celu i sposobu ich użycia oraz korzyści i niebezpieczeństwa związanego z ich stosowaniem.

 

 

§ 2 Definicje

 

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty mają następujące znaczenie:

 

1)    Apteka Internetowa – strona internetowa www.apteka-radix.pl, za pośrednictwem której Sprzedawca prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów, świadczy usługi w postaci prowadzenia Konta Klienta oraz udostępnia zamówioną informację handlową;

2)    Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Sprzedawcy - w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204);

3)    Klient - osoba, która dokonuje zamówień na stronie Apteki Internetowej;

4)    Konto Klienta – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegająca na przetwarzaniu danych osobowych Klienta i utrwalaniu historii dokonywanych przez niego zamówień w celu umożliwienia Klientowi składania Zamówień na wybrane towary oraz umożliwienia Sprzedawcy realizacji Zamówień, przesyłania informacji handlowej za zgodą Klienta oraz prowadzenia ewidencji zakupów na zasadach i w sposób prawem przewidziany;

5)    Konsument – Klient będący osobą fizyczną, nabywającą towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą;

6)    Produkt leczniczy- substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne -określona w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2001 r., Nr 126, poz. 1381 ze zm.);

7)    Regulamin – niniejszy regulamin zawierający wiążące Klienta i Sprzedawcę postanowienia dotyczące ogólnych warunków sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem Apteki Internetowej oraz zasad świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę;

8)    Sprzedawca – Barbara Jurkowska prowadzące działalność gospodarczą pod firmą Apteka Radix s.j. z siedzibą w Rzezawie, ul.Wiśniowa 9, NIP: 8680001421, REGON: 850230704, telefon 14 685- 84-85, adres e-mail: apteka.radix@gmail.com , nr konta 16861900060050050018340001 działający na podstawie zezwolenia wydanego przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Krakowie z dnia: 03.07.2015 ,        nr FAKR-I.8520.4100-Z-633-56/08/79/09.1.101.2015 ;

9)    Suplement diety – środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wskazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzony do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego – określony przez art. 3 ust. 3 pkt 39 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. jedn. Dz. U. z 2010 r., nr 136, poz. 914 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 634);

10) Towar – produkty lecznicze wydawane bez recepty, suplementy diety, wyroby medyczne i inne produkty sprzedawane przez Sprzedawcę;

11) Umowa - umowa sprzedaży wysyłkowej, zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Klientem, dokonującym zakupu za pośrednictwem Apteki Internetowej;

12) Wyrób medyczny– narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł - określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 ze zm.);

13) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towarów;

14) Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów np.z krótka datą ważności, które będą stosownie oznaczone i opisane.

 

§ 3

Korzystanie z apteki internetowej

 

 1. Korzystanie z Apteki Internetowej odbywa się wyłącznie na zasadach i w sposób zgody z Regulaminem.
 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny za prawidłowe działanie Apteki Internetowej oraz niezwłocznie usuwa wszelkie dostrzeżone lub zgłoszone usterki. Klienci są uprawnieni do zgłaszania nieprawidłowości dotyczących działania Apteki Internetowej od strony technicznej.
 2. Klient nie może w jakiejkolwiek sposób ingerować w mechanizm działania, strukturę, formę, zawarte treści i grafiki dostępne na stronach Apteki Internetowej.
 3. Zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W szczególności zabronione jest przesyłanie, udostępnianie lub wprowadzanie do systemu informatycznego w inny sposób treści obraźliwych, mających charakter groźby, naruszających zasady uczciwej konkurencji lub sprzecznych z prawem z innych względów.
 4. Z Apteki Internetowej mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 5. W celu złożenia zamówienia konieczne jest uprzednie założenie konta przez Klienta za pośrednictwem formularzy znajdujących się na stronach Apteki w zakładce „Moje Konto” i „Rejestracja”. W celu założenia Konta Klienta niezbędne jest posiadanie ważnego adresu poczty elektronicznej (e-mail). Dostęp do Apteki Internetowej uzyskać można poprzez wpisanie adresu strony internetowej Apteki w oknie wyszukiwarki internetowej.
 6. Podczas rejestracji Klient powinien:

a)    zapoznać się oraz potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu;

b)    wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszego Regulaminu, o których jest on informowany podczas rejestracji;

c)    wyrazić zgodę na świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta przez Sprzedawcę na jego rzecz;

Niespełnienie przez Klienta warunków a-c skutkuje niemożliwością zakończenia procedury rejestracji.

 1. Rejestracja jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Aptece Internetowej oraz do ich realizacji.
 2. Podczas rejestracji Klient może ponadto wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Sprzedawcy na wskazany adres e-mail, w szczególności w postaci materiałów promocyjnych i reklamowych. Klient jest uprawniony do cofnięcia zgody w każdym czasie.
 3. Sprzedawca nie odpowiada za szkodę wynikającą z posłużenia się przez Klienta nieprawdziwymi, nieaktualnymi, błędnie wprowadzonymi lub z innych względów nieprawidłowymi danymi. Klient zobowiązany jest do upewnienia się, że wprowadzone przez niego dane do systemu są prawidłowe. W przypadku ich zmiany w okresie pomiędzy kolejnymi zamówieniami, Klient zobowiązany jest do ich aktualizacji najpóźniej w chwili składania nowego zamówienia.
 4. Zarejestrowanie się w systemie jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu oraz upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta, które zostały zamieszczone w formularzu rejestracyjnym.
 5. Klient i Sprzedawca są uprawnieni do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy nie ma wpływu na realizację uprzednio złożonych zamówień. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezwłocznego wypowiedzenia umowy w przypadku naruszenia przez Klienta któregokolwiek z postanowień Regulaminu. Za równoznaczne z wypowiedzeniem umowy uważa się zgłoszenie żądania usunięcia Konta Klienta z systemu Apteki Internetowej.

 

 

§ 4

Składanie zamówień

 

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Apteki nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania przez Klientów ofert zawarcia umowy sprzedaży towarów. Zamówienie złożone przez Klienta jest uważane za złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
 2. Przed złożeniem zamówienia Klient uzyskuje informację o cenie zamawianego towaru, sposobie zapłaty, kosztach przesyłki oraz terminie i sposobie dostawy.
 3. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty.
 4. Zamówienia mogą być składane przez całą dobę siedem dni w tygodniu.
 5. Zamówienia składane są za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie Apteki Internetowej. Formularz zamówienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz. U. z 2008 r., nr 60, poz. 374) zawierającego:

1)      dane identyfikujące Sprzedawcę: nazwa, adres, numer telefonu;

2)      dane dotyczące zamawiającego: imię i nazwisko albo nazwa i adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego;

3)      dane dotyczące odbiorcy: imię i nazwisko albo nazwa i adres, numer telefonu kontaktowego – jeżeli dane te nie są zgodne z danymi zamawiającego;

4)      dane dotyczące zamawianego produktu leczniczego, w przypadku gdy zamówienie go dotyczy: nazwa, dawka, wielkość opakowania, postać oraz ilość;

5)      numer zamówienia, datę, imię i nazwisko osoby przyjmującej zamówienie.

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych, o których mowa w ust. 5.
 2. Zamówienia są realizowane w ciągu 2 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w wypadku wyboru płatności przelewem. W innych wypadkach, zamówienia są realizowane w ciągu 24h od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamówienie uważa się za zrealizowane w momencie wydania towaru kurierowi.
 3. Klient może uzyskać informację o stanie realizacji zamówienia telefonicznie pod nr 14 685- 84-85 w godzinach pracy placówki, tj. w dni robocze od godz.8 do 18.

 

 

§ 5

Płatności

 

        1. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.

        2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej we wskazanym przez Klienta miejscu.
Koszt dostawy zakupionych produktów określa cennik Poczty Polskiej podawany do wiadomości Klienta w zakładce DOSTAWY.

        3. Płatności za zamówiony towar można dokonać:

-        poprzez wykonanie przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Apteka Radix B.Jurkowska s.j. Rzezawa, ul Wiśniowa 9, 32-765
16861900060050050018340001

-        przy odbiorze przesyłki (za pobraniem);
-        gotówką przy odbiorze osobistym towaru w siedzibie Sprzedawcy.
-        poprzez system płatności PayU

 1. Sprzedawca najpóźniej w momencie składania zamówienia informuje Klienta o wysokości całkowitego kosztu realizacji zamówienia.

 

§ 6

Dostawa i odbiór towarów

 

 1. Sprzedawca przygotowuje zamówiony towar wolny od wad "rzeczy bez wad", do wysyłki oraz odpowiada za zapewnienie warunków zapewniających jego jakość oraz bezpieczeństwo stosowania. Produkt leczniczy powinien być należycie zapakowany, a opakowanie opatrzone etykietą przymocowaną w sposób trwały zawierającą: pieczątkę Sprzedawcy, numer zamówienia, dane dotyczące odbiorcy, określenie warunków transportu oraz numer telefonu kontaktowego Sprzedawcy, pod którym Klienci mogą kontaktować się w zakresie dotyczącym jakości i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego  będącego przedmiotem sprzedaży wysyłkowej.
 2. Dostawa zamówionych towarów zostaje dokonana za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany w Zamówieniu adres. Do zamówionych Towarów dołącza się paragon lub na żądanie Klienta fakturę VAT.
 3. Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru w siedzibie Sprzedawcy. W takim wypadku Klient nie ponosi kosztów przesyłki.
 4. Zamówiony towar zostaje wydany z chwilą, gdy Sprzedawca powierzy go kurierowi w celu dostarczenia na miejsce przeznaczenia.
 5. Kupujący jest uprawniony do zbadania stanu przesyłki w momencie jej odbioru i jej nieprzyjęcia w przypadku stwierdzenia widocznych wad lub niekompletności zamówionego towaru.
 6. Klienci są uprawnieni do kontaktowania się ze sprzedawcą w zakresie dotyczącym jakości i bezpieczeństwa stosowania zamówionego produktu leczniczego pod numerem telefonu 14 685- 84-85 w godzinach pracy Sprzedawcy.

 

 

§ 7

Odstąpienie od umowy

Kupując produkty lecznicze o statusie leków OTC (przepis nie odnosi się do pozostałych produktów jak suplementy diety czy kosmetyki) pacjentowi nie przysługuje prawo do ich zwrotu bez podania przyczyny.

Zwrotu produktu leczniczego do apteki można dokonać wyłącznie w sytuacji wady jakościowej produktu, niewłaściwego wydania lub sfałszowania produktu leczniczego.

Klient będący konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od zawartej ze Sprzedawcą umowy sprzedaży wysyłkowej w terminie 14 dni od dnia dostawy towaru bez podania przyczyny. W razie odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie nienaruszonym wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu uiszczonej ceny towaru, niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wraz z odesłanym towarem. Koszt odesłania towarów do Sprzedawcy ponosi w takim wypadku Klient, o ile zwrot nie nastąpił z przyczyn określonych w § 8 ust. 1. Sprzedawca w wypadku zwrotu towaru z przyczyn innych niż jego wady jest uprawniony do nieprzyjęcia przesyłek zawierających zwracany towar, które zostały przesłane przez Klienta na koszt Sprzedawcy.

W celu odstąpienia od umowy Klient składa Sprzedawcy oświadczenie na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

§ 8

Reklamacje

 

 1. Klient będący konsumentem jest uprawniony do złożenia reklamacji z tytułu niezgodności dostarczonego towaru z umową. Przez niezgodność towaru z umową rozumie się istnienie wad jakościowych lub ilościowych oraz dotyczących przydatności towaru do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Klient traci powyższe uprawnienie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 3. W odniesieniu do suplementów diety oraz innych towarów żywnościowych zamówionych w Aptece Internetowej, Klient traci uprawnienie do złożenia reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania i nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia. Podstawę skrócenia terminu do złożenia reklamacji w odniesieniu do towarów żywnościowych stanowi rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz. U z 2003 r., Nr 231, poz. 258).
 4. Sprzedawca ustosunkowuje się do treści reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się we wskazanym terminie do żądania Klienta, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 5. Towary uznane za wadliwe podlegają wymianie na nowe w terminie 3 dni roboczych. W przypadkach, gdy wymiana nie jest możliwa lub wymagałaby nadmiernych kosztów, Klient może domagać się obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.
 6. W przypadku wymiany towaru na nowy, Sprzedawca zwraca Klientowi poniesione przez niego koszty przesyłki oraz ponosi koszty dostarczenia nowego towaru Klientowi.
 7. Reklamacje należy każdorazowo składać pisemnie.
 8. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, w szczególności dotyczącym rękojmi za wady oraz w odniesieniu do Klientów nie będących konsumentami, zastosowanie mają przepisy ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93).

 

 

§ 9

Dane osobowe i ewidencje

 

 1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w procesie rejestracji dla celów prowadzenia sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem Apteki Internetowej oraz świadczenia usługi w postaci prowadzenia Konta Klienta jest Apteka Radix s.j. B.Jurkowska Rzezawa, Wiśniowa 9 32-75
 2. Sprzedawca prowadzi ewidencję zrealizowanych zamówień zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz. U. z 2008 r., nr 60, poz. 374).
 3. Dane osobowe, o których mowa powyżej podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z tych uprawnień jest dokonywane poprzez przesłanie do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Apteki Internetowej jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy.
 5. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Klient wyraża jednocześnie zgodę na przekazanie jego danych osobowych osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. W szczególności dotyczy to przekazywania danych firmom kurierskim w celu dostawy zamówionego Towaru.

 

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. W przypadku sporów związanych z zawarciem lub wykonaniem umów, do których zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu, miejscowo właściwym Sądem do ich rozpoznania będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Nie dotyczy to sporów z Klientem, będącym konsumentem.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną powiadomieni za pośrednictwem Konta Klienta lub poczty elektronicznej z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.
 4. Regulamin dostępny jest na stronach internetowych Apteki Internetowej oraz może zostać przesłany na życzenie Klienta za pośrednictwem poczty e-mail na wskazany adres elektroniczny.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.07.2015.

 

z dnia: 03.07.2015 ,        nr FAKR-I.8520.4100-Z-633-56/08/79/09.1.101.2015 ;