Wspólne logo aptek EU
 Pościel dla dzieci

Ochronna danych osobowych

Administratorem danych osobowych uzyskanych w procesie rejestracji dla celów prowadzenia sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem Apteki Internetowej oraz świadczenia usługi w postaci prowadzenia Konta Klienta jest Apteka Radix s.j. Barbara Jurkowska 32-765 Rzezawa, Wiśniowa 9 .

   Sprzedawca prowadzi ewidencję zrealizowanych zamówień zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz. U. z 2008 r., nr 60, poz. 374).
  

  Dane osobowe, o których mowa powyżej podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
   

Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z tych uprawnień jest dokonywane poprzez przesłanie do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Apteki Internetowej jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy.
 

   Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Klient wyraża jednocześnie zgodę na przekazanie jego danych osobowych osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. W szczególności dotyczy to przekazywania danych firmom kurierskim w celu dostawy zamówionego Towaru.